อุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียว ไม่ง้อหวดนึ่งข้าว ได้ข้าวเหนียวนิ่มอร่อยลืมหวด