สามีขอความเห็นให้ค่ากับข้าวภรรยาเดือนละ20,000 มากหรือน้อยไป