ผ่านไป 11 เดือน ในการทำโคกหนองนา เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง