แก้ปัญหารถไถยางรั่ว ทำยังไงให้ขับต่อไปได้ ไม่ต้องถอดล้อ