ผู้ประดิษฐ์ท่อคอนกรีต ทดสอบคุณภาพ เข้าไปนั่งอยู่ในท่อด้วยตนเอง