สาวโวย เราไม่ทิ้งกัน ยืนทบทวนสิทธิไม่ได้ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์