ลูกค้าเอาตู้เย็นมาซ่อม บอกช่องล่างไม่เย็นเท่าข้างบน