จ้างเหมาค่าแรง+ค่าของ ผู้รับเหมาต้องเก็บเศษวัสดุที่ทำหล่นไว้หรือไม่