ทำโคกหนองนาอย่างเดียว ไม่มีอาชีพเสริมอยู่ได้หรือไม่