รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชวนชิมเมนูปรุงจากกัญชา ที่แรกของประเทศ