ลำสุดม่วน น้องมัธยมโชว์ลำในท้องเรื่อง ครูใช้ถอนหญ้าคาบเกษตร